Všeobecné podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Vztahy poskytovatele s uživateli a návštěvníky se řídí těmito všeobecnými smluvními podmínkami, nestanoví-li se na serveru www.televize-online.cz nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

1.2 Vztahy poskytovatele s uživateli a návštěvníky neupravené těmito podmínkami nebo zvláštními podmínkami užívání služeb, které poskytovatel může vydat pro jednotlivé služby, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, zákona 121/2000 Sb., autorský zákon a dalšími souvisejícími předpisy.

II. Definice použitých pojmů

2.1 „Server poskytovatele“ je internetový portál běžící na adrese www.televize-online.cz a případných doménách třetího řádu pod doménou televize-online.cz.

2.2 „Uživatelem“ je každá osoba zaregistrovaná na serveru poskytovatele.

2.3 „Návštěvníkem“ je každá osoba, která navštíví server poskytovatele a užívá jejho obsah, aniž by se registrovala.

2.4 „Uživatelským účtem“ je účet uživatele, který vznikne registrací dle těchto podmínek.

2.5 „Poskytovatelem“ je provozovatel serveru poskytovatele. Provozovatelem je osoba, která portál provozuje na jím zajištěném serveru a diskovém prostoru, pod jím registrovanou doménou, má k němu plný přístup a koordinuje tvoru jeho obsahu a případné úpravy. Smluvní strany se výslovně dohodly a uživatelé a návštěvníci tímto výslovně souhlasí s tím, že stane-li se provozovatelem serveru poskytovatele třetí osoba, která přistoupí k těmto podmínkám, přecházejí na ní bez dalšího veškerá práva a povinnosti poskytovatele ke dni, ke kterému původní poskytovatel odešle informaci o této skutečnosti všem uživatelům a současně ji zveřejní na serveru poskytovatele.

2.6 „Aktivním užíváním obsahu“ je zejména přidávání, úprava, mazání nebo komentování článků, příspěvků v diskuzním fóru, fotografií nebo jiných multimédií, účast v případných soutěžích, anketách nebo průzkumech, inzerce, objednávka služeb nebo užívání případného placeného obsahu nebo jakákoliv jiná aktivita než prosté prohlížení volně zveřejněného obsahu serveru poskytovatele nebo kroků bezprostředně směřujících k ukončení registrace.

2.7 Obsahem uživatele se rozumí jakákoliv data vložená (uploadovaná) na server poskytovatele nebo poskytovateli jakkoliv zaslaná nebo předaná za účelem jejich zveřejnění tamtéž, zejména články, komentáře, fotografie, obrázky, videa příp. jiná multimédia, software a další. Obsahem návštěvníka se rozumí takováto data poskytnutá tímto způsobem poskytovateli návštěvníkem.

2.8 Službami se rozumí služby poskytované na serveru poskytovatele a v souvislosti s ním, zejména přístup k obsahu poskytovatele, uživatelů, návštěvníků, případně třetích osob.

III. Registrace Uživatele

3.1 Pro účely užívání některých služeb je nezbytná registrace. Pokud není pro užívání některých služeb nutná registrace, i v takovém případě se užívání takové služby řídí těmito podmínkami a návštěvník je povinen se s podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas zahájením užívání těchto služeb. Návštěvník nebo uživatel, který nesouhlasí s těmito podmínkami, je povinen zdržet se užívání služeb.

3.2 Registrace se realizuje vyplněním a odesláním registračního formuláře umístěného na serveru www.televize-online.cz. Registraci může provést pouze osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu registrací dané osoby vyslovuje souhlas s podmínkami.

3.3 Uživatel je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Veškeré údaje je možné kdykoli upravit nebo změnit.

3.4 Každý uživatel je povinen seznámit se před dokončením registrace s těmito podmínkami.

3.5 Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace (nebo jejím faktickým dokončením a prvním přihlášením uživatele, dojde-li k němu dříve než k obdržení potvrzení) vzniká smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem, který se řídí těmito podmínkami.

3.6 Uživatel nebo návštěvník vyjadřuje souhlas s k danému datu účinným zněním těchto podmínek, tak jak jsou zveřejněny na serveru www.televize-online.cz, také zejména každým přihlášením se na serveru poskytovatele, neprovede-li bezprostředně po přihlášení odstranění svého uživatelského profilu (zrušení registrace), nebo každým aktivním užíváním obsahu serveru poskytovatele.

IV.Práva a povinnosti

4.1 Uživatel prohlašuje, že:
- je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk (nebo bude služby poskytovatele užívat pouze pod dohledem a s výslovným souhlasem zákonného zástupce, což se zákonný zástupce zavazuje udělením souhlasu dle čl. 3.2 zajistit), nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena v rozsahu znemožňujícím mu vyslovení souhlasu s těmito podmínkami a užívání služeb
- před zahájením užívání služeb se důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi, veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé, aktuální, úplné a přesné, používáním služeb ze strany uživatele za podmínek uvedených v těchto podmínkách, nedojde k porušení platných právních předpisů, si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb může ztratit dočasně či trvale přístup jak k obsahu poskytovatele, tak i obsahu samotného uživatele, je-li mu méně než 18 let, nebude používat služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, zajistí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení uživatele a tyto informace nesdělí žádné třetí osobě; v případě porušení tohoto bodu nese uživatel plnou odpovědnost za škodu, která by v důsledku tohoto porušení vznikla.

4.2 Poskytovatel je oprávněn:
- ukončit, pozastavit nebo omezit poskytováni služeb či změnit způsob jejich poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu uživatele a návštěvníka, odstranit, smazat nebo znepřístupnit obsah uživatele nebo návštěvníka nebo jeho část bez předchozího informování a/nebo souhlasu uživatele nebo návštěvníka, zrušit nebo zablokovat uživatelský účet uživatele, aniž by ho o tom musel předem informovat, převést server poskytovatele vč. jeho obsahu a udělených licencí na třetí osobu a převést na ni veškerá práva a povinnosti poskytovatele i bez dalšího souhlasu uživatelů i návštěvníků způsobem uvedeným v čl. 2.5.

4.3 Poskytovatel poskytuje uživateli a návštěvníkovi služby bezplatně, nebude-li výslovně sjednáno pro konkrétní druh služeb jinak.

4.4 Uživatel i návštěvník nese plnou odpovědnost za své jednání spojené s užíváním služeb a souhlasí s tím, že služby nebude užívat v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na uživatele nebo návštěvníka, těmito podmínkami a oprávněnými zájmy poskytovatele.

4.5 Uživatel ani návštěvník zejména nesmí:
- užívat kteroukoli službu poskytovatele v rozporu s těmito podmínkami,
- získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů služeb poskytovatele nebo se za ně vydávat,
- modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv službu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
- komerčně užívat kterékoli služby způsobem způsobilým poškodit poskytovatele
- zasílat ostatním uživatelům nebo vkládat na server poskytovatele (mimo místa k tomu výslovně určená) obchodní sdělení nebo nabídku jakéhokoliv úplatného plnění.
- pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem

4.6 Uživateli i návštěvníkovi se dále výslovně zakazuje předávat poskytovateli nebo v souvislosti se serverem poskytovatele nebo na něm jakkoliv zveřejňovat (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) obsah uživatele nebo návštěvníka, který zejména:
- porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce, obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová, podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení, podporuje nebo propaguje hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka, podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvaluje trestný čin, obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá, zobrazuje týrání zvířete, umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, obsahuje nepravdivý údaj o jiném/jiné, způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit jej/ji v zaměstnání, narušit jeho/ její rodinné vztahy nebo způsobit mu/jí jinou vážnou újmu, vede k nekalnému soutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s poskytovatelem nebo obsahují materiál způsobilý poškodit dobré jméno poskytovatele.

4.7 Uživatel a návštěvník prohlašuje, že je držitelem všech práv nutných pro upload svého obsahu na jakýkoli ze serverů poskytovatele a k udělení oprávnění dle čl. 4.8, veškerý jím uploadovaný obsah neporušuje čl. 4.6. těchto podmínek a že umožňuje Poskytovateli s takovým obsahem nakládat v rozsahu uvedeném v čl. 4.8. těchto podmínek.

4.8 Uživatel a návštěvník dále prohlašuje, že je-li součástí jím nebo pod jeho přihlašovacím jménem uploadovaného obsahu jakékoli autorské dílo, poskytuje Poskytovateli momentem uploadu svého obsahu na server www.televize-online.cz oprávnění k výkonu práva takové dílo užít (bezúplatnou licenci) všemi způsoby užití známými v okamžiku uploadu obsahu, časově místně a množstevně neomezeným způsobem, vč, práva poskytovat podlicence a dílo zveřejnit. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat a měnit takové dílo, uvádět jej na veřejnost pod svým jménem, dílo spojovat s jiným dílem nebo jej zařazovat do jiného díla souborného bez souhlasu autora nebo je zničit (smazat). Uživatel nebo návštěvník poskytuje uvedené oprávnění bezúplatně a nemá ani nárok na jakoukoliv dodatečnou odměnu, nebylo-li výslovně předem sjednáno jinak. Ustanovení tohoto článku platí též pro veškerý obsah uživatele nebo návštěvníka předaný poskytovateli uživatelem nebo návštěvníkem i jiným způsobem, přičemž výše uvedené oprávnění je uděleno momentem takovéhoto poskytnutí obsahu poskytovateli.

4.9 Pokud uživatel nebo návštěvník užívá jakoukoli službu poskytovatele v rozporu s těmito podmínkami, má poskytovatel v souladu s čl. 4.2 těchto podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele nebo návštěvníka ukončit či omezit poskytování služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit obsah uživatele nebo návštěvníka, nebo zrušit či zablokovat uživatelský účet. Uživatel a návštěvník bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 4.5 a 4.6 těchto podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení uživatelského účtu.

4.10 Pokud není uživatelský účet užíván uživatelem déle než 12 měsíců, je poskytovatel oprávněn takový účet bez předchozího informování uživatele zrušit.

4.11 Poskytovatel zásadně neodpovídá (v souladu s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti) za obsah vložený na jeho server uživatelem nebo návštěvníkem.

4.12 Dozví-li se poskytovatel prokazatelně o protiprávnosti obsahu ukládaných informací nebo jednání uživatele nebo návštěvníka, neprodleně je smaže.

4.13 Poskytovatel poskytuje uživateli a návštěvníkovi služby „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje žádné záruky za funkčnost a dostupnost služeb.

4.14 Poskytovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého uživatelem ani návštěvníkem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. Zálohu obsahu umístěného na serverech poskytovatele si zajišťuje uživatel popř. návštěvník svými vlastními prostředky.

4.15 Poskytovatel není povinen odstranit uživatelem nebo návštěvníkem vložený obsah, a to ani v případě zrušení registrace uživatele. Tím nesou dotčena příslušná kogentní ustanovení obecně závazných právních předpisů.

V.Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel shromažďuje a uchovává uživatelem zadané osobní údaje v zabezpečené databázi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytovatel nevyžaduje a ani nebude vyžadovat po uživatelích citlivé osobní údaje.

5.2 Poskytovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje získané od uživatelů zpracovávat, prezentovat, sdílet, předávat, prodávat ani jinak s nimi manipulovat bez předchozího souhlasu uživatele způsobem, který by byl v rozporu s těmito podmínkami.

5.3 Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná opatření, aby veškeré uživateli zadané osobní údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

5.4 Uskutečněním registrace uděluje uživatel poskytovateli souhlas se zpracováním osobních údajů, a to za účelem identifikace uživatele při užívání služeb a dále za účelem marketingových aktivit poskytovatele dle ust. oddílu VI. těchto podmínek.

VI.Obchodní sdělení

6.1 Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, že je poskytovatel oprávněn zasílat a zobrazovat mu v rámci jeho přihlášení na serveru poskytovatele personalizované nebo jiné informace o službách nebo o produktech poskytovatele nebo třetích osob, které mohou mít povahu obchodního sdělení.

6.2 Uživatel, který při registraci nebo kdykoliv později vyslovil „souhlas se zasíláním informací, novinek a obchodních sdělení o portálu www.televize-online.cz a o nabídce smluvních partnerů“ udělením takového souhlasu výslovně souhlasí s tím, že je poskytovatel (sám nebo prostřednictvím jím zmocněné osoby) oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uživatele, které uživatel poskytovateli sdělil, zprávy které obsahují personalizované nebo jiné informace o službách nebo o produktech poskytovatele nebo třetích osob, a které tak mohou mít povahu obchodního sdělení, a výslovně dává poskytovateli právo na zpracování jeho osobních údajů způsobem nutným pro realizaci tohoto oprávnění. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zasíláním takovýchto zpráv odvolat.

VII.Závěrečná ustanovení

7.1 Jakákoliv komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem probíhá zejm. elektronicky formou elektronické pošty (emailu). Uživatel odpovídá za to, že poskytovatel bude mít k dispozici po celou dobu trvání registrace aktuální a funkční emailovou adresu uživatele. V případě pochybností se emailová zpráva považuje za doručenou třetím dnem od jejího prokazatelného odeslání na poslední uživatelem poskytovateli sdělenou emailovou adresu. Komunikace ze strany poskytovatele ve vztahu k jednomu či více uživatelům nebo k návštěvníkům může být poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím serveru poskytovatele.

7.2 Změny těchto podmínek nabývají účinnosti dnem určeným poskytovatelem. Ve vztahu k jednotlivým uživatelům a návštěvníkům nabývají podmínky ve změněném znění automaticky účinnosti prvním užíváním služeb uživatelem i po datu určeném poskytovatelem jako dni nabytí účinnosti změn těchto podmínek. Nesouhlasí-li uživatel nebo návštěvník se změnami těchto podmínek, je povinen zdržet se užívání služeb po dni nabytí jejich účinnosti určeného poskytovatelem

7.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto podmínek jejich zveřejněním na serveru poskytovatele ve změněném znění.

7.4 Tyto Podmínky užívání nabývají účinnosti dne 1. 8. 2013.

Google+